Home Services Client references Publication Careers Contact us  
 
   
 
Accounting   •   Internal Audit   •   Financial Consultation   •   Financial Audit   •   Taxation and Legal
Financial Consultation

บริการที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultation Services)
การบริหารทางการเงินนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้ผู้บริหารสามารถดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่วางไว้และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ กล่าวคือ การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาดจะทำให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่ากิจการจะสามารถจัดหาเงินทุนได้ภายในระยะเวลาที่ต้องการและมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการลงทุนต่าง ๆ ตามแผนการที่วางไว้ ผู้บริหารสามารถประเมินทางเลือกในการลงทุนเพื่อขยายการผลิตหรือส่วนงานธุรกิจ สามารถประมาณปริมาณขายที่จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรือแม้แต่วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการขยายหน่วยงานธุรกิจใหม่ที่มีต่อหน่วยธุรกิจเดิม สำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งมีข้อจำกัดทางด้านเงินทุน การบริหารกระแสเงินสดของกิจการให้มีความคล่องตัว และไม่ประสบปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนเป็นหน้าที่งานที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหาร ส่งผลให้การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่อาจด้วยข้อจำกัดเรื่องขนาดขององค์กรจึงไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญเพียงพอในการจัดทำรายงาน และการวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ สำนักงานฯ จึงเสนอบริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีหลายลักษณะบริการ เช่น

 • บริการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน
  (Financial feasibilities study)
 • บริการจัดทำแผนการเงินเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
  (Financial plan for loan granting)
 • บริการประเมินมูลค่ากิจการ
  (Due diligence)
 • บริการจัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
  (Budgeting consultation)
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางการเงิน
  (Other financial services)
 
  Copyright (c) 2005-2010 n2s solutions Co.,Ltd. Design by 4D Studio.