Home Services Client references Publication Careers Contact us  
 
   
 
Accounting   •   Internal Audit   •   Financial Consultation   •   Financial Audit   •   Taxation and Legal
Accounting

เจ้าของกิจการส่วนใหญ่อาจไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา หรือทำความเข้าใจงบการเงิน และข้อมูลทางบัญชี จนทำให้มองข้ามความสำคัญของหน้าที่งานบัญชี ทั้งที่แท้จริงแล้วหน้าที่งานดังกล่าวนั้น มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่างานด้านการตลาดและการผลิต ข้อมูลทางด้านบัญชีช่วยให้ผู้บริหารกิจการ รับทราบความเป็นไปทางการเงินของกิจการในเรื่องต่างๆ เช่น กิจการได้รับเงินสดมาจากแหล่งใด เป็นจำนวนเท่าไรและใช้จ่ายอะไร เป็นจำนวนเท่าไร  มีลูกหนี้ที่ยังเก็บเงินไม่ได้หรือเจ้าหนี้ที่ถึงกำหนดจะต้องจ่ายชำระเท่าไร ต้นทุนสินค้าที่แท้จริงของสินค้าที่ขายเป็นเท่าใด

ในปัจจุบัน กิจการขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นจำนวนมาก มีข้อจำกัดในการจัดหาและรักษาพนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ ด้วยบริการด้านบัญชีของเราจะทำให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้ระบบข้อมูลทางบัญชี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      บริการด้านบัญชีของเรา

  • บริการที่ปรึกษาทางบัญชี

  • (Accounting Consultation)
  • บริการปฏิบัติหน้าที่งานฝ่ายบัญชี

  • (Outsourcing Accounting Function)
  • บริการบัญชีเพื่อการบริหาร

  • (Managerial Accounting)
  • บริการวางระบบบัญชีและออกแบบเอกสารทางธุรกิจ

  • (Accounting system design)
  • บริการจัดทำบัญชีและแบบภาษีอากร

  • (Accounting & Taxation)
 
 
  Copyright (c) 2005-2010 n2s solutions Co.,Ltd. Design by 4D Studio.